Právne prehlásenie
Žiadna záruka ani právna zodpovednosť
Kým Roche vyvíja veľké úsilie, aby poskytoval presné a aktuálne informácie, neposkytuje žiadne zistenia ani záruky, výslovné alebo implicitné, pokiaľ ide o presnosť a úplnosť informácií na tejto webovej stránke a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za použitie tejto stránky alebo akejkoľvek stránky s ňou súvisiacej. Roche môže túto stránku zmeniť kedykoľvek bez upozornenia, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za jej aktualizáciu. Všetci užívatelia súhlasia s tým, že všetky prístupy a použitie tejto webovej stránky a akejkoľvek webovej stránky súvisiacej s touto webovou stránkou a obsah týchto stránok získavajú na vlastné riziko. Ani Roche ani žiadna iná strana zapojená do tvorby, výroby alebo distribúcie tejto webovej stránky alebo akejkoľvek inej webovej stránky súvisiacej s touto stránkou nijakým spôsobom nezodpovedá za akékoľvek priame, náhodné, následné, nepriame alebo trestné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používať túto webovú stránku alebo akúkoľvek webovú stránku súvisiacu s touto stránkou alebo za akékoľvek chyby alebo opomenutia v ich obsahu.
Žiadna ponuka ani navádzanie
Informácie poskytované na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku ani navádzanie k nákupu alebo disponovaniu, predaju alebo akejkoľvek transakcii s akýmikoľvek cennými papiermi firmy Roche. Investori sa pri investičných rozhodnutiach nesmú spoliehať na tieto informácie.
Perspektívne informácie
Táto stránka môže obsahovať perspektívne informácie. Takéto informácie sú predmetom mnohých značných neistôt, vrátane vedeckých, obchodných, ekonomických a finančných faktorov, a preto sa skutočné výsledky môžu podstatne líšiť od uvedených.
Odkazy
Všetky uvedené ochranné známky sú vlastníctvom alebo licenciou člena skupiny Roche.
Ochranné známky
Odkazy na stránky tretích strán sa poskytujú iba kvôli väčšiemu pohodliu. Nevyjadrujeme žiadne stanovisko k obsahu stránok akejkoľvek tretej strany a výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za všetky informácie z tretej strany a za ich využívanie.
Autorské práva
Webová stránka spoločnosti Roche, informácie, ktoré obsahuje a odkazy na nej slúžia len pre informačné účely. Akákoľvek reprodukcia, retransmisia alebo iné ich využitie je prísne zakázané. Žiadosť o povolenie na reprodukciu akýchkoľvek informácií na tejto stránke musí byť adresovaná správcovi webovej stránky spoločnosti Roche.
Údaje o prevádzkovateľovi internetovej stránky
Názov: Roche Slovensko s.r.o.
Sídlo: Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava
IČO: 35887117
DIČ: 2021832087
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 31845/B